Program pro Telč

Podrobný volební program 2018 - 2022

Při tvorbě programu jsme se snažili obsáhnout všechny oblasti života v Telči, tak jak je občané zmiňovali v anketě spokojenosti, proto nakonec vznikl dokument vcelku obsáhlý. Zde najdete vybrané programové priority.

Otevřená radnice a odpovědné hospodaření

Průhledné hospodaření s majetkem

Zabráníme nevýhodným prodejům městských nemovitostí a pozemků. Budeme vždy zvažovat, zda nebudou v budoucnu pro město přínosné, a brát v potaz územní plánování, rozvoj obce a urbanistickou koncepci. Vždy bude nutné prodej podložit nezávislými znaleckými posudky.

Přehled majetku zveřejníme na stránkách obce včetně jeho popisu a využití.

O případném prodeji a způsobu prodeje majetku budeme informovat s předstihem.

Budeme preferovat způsoby prodeje, které umožní nabídky širokému spektru uchazečů.

Kvalitní informace

Kvalitními informacemi umožníme obyvatelům zapojovat se do rozhodování a předcházet podezřením z nekalého jednání.

Zajistíme, aby každý jednoduše našel, jak a kde se ptát, i to, na co se ptali občané před ním. Umožníme snadný přístup k archivům úředních desek.

Maximální množství informací zveřejníme ve formě otevřených dat, aby byly dále využitelné, např. pro tvorbu užitečných aplikací, vědecké výzkumy, studentské práce atd.

Transparentní rozhodování s účastí občanů

Podpoříme zapojení občanů do rozhodování a jejich sounáležitost s místem, kde žijí. Na zasedáních všech orgánů bereme občany jako partnery, ne pouhé přísedící. K tomu jim poskytneme potřebné podklady. Požadujeme jednání veřejných orgánů v příznivé časy pro veřejnost a na zastupitelstvu pevně zařazený bod pro připomínky občanů.

Chceme zveřejňovat audiovizuální záznamy i podrobnější zápisy včetně jmenovitých hlasování a účasti zastupitelů. (Při dodržení pravidel to není v rozporu s GDPR.)

Připravíme participativní rozpočet, který poskytne občanům prostor pro nápady, jak oživit a vhodně dovybavit Telč. Návrhy budou sbírat podporu veřejnosti, aby se probojovaly do závěrečného hlasování, kde občané rozhodnou, které z předložených projektů se budou realizovat.

Budeme iniciovat pravidelná formální i neformální setkávání s občany a zabývat se veškerými podněty, peticemi a návrhy. Nenecháme vaše nápady a návrhy schované v šuplíku. Vaší práce a aktivity si vážíme a ze zaslaných návrhů utvoříme prezentaci, návrh, podobu lokality apod.

V Telčských listech jakožto médiu veřejné služby by měla zaznívat i názorová diskuse včetně opozičních názorů a případně polemik od občanů. Cílem je předkládat informace názorově pluralitní.

Vyrovnaný rozpočet

Rozpočty prosazujeme hospodárné a informace o nich široce přístupné. Rozpočet vždy srozumitelně odůvodníme.

Zveřejníme závěrečné účty i zprávy o přezkoumání hospodaření. S předstihem budeme informovat o plánovaných větších investicích.

Vytvoříme rezervu pro nenadálé situace. Schodkové rozpočty budeme vytvářet jen v případě významných, finančně náročných investic. Dlouhodobě musí být rozpočet vyrovnaný.

V rozpočtu chceme počítat s vyšší částkou na investice čistě z financí města. Umožní to snížení závislosti na vypisovaných dotačních titulech a možnost cílit přesněji na potřeby města.

Veřejné zakázky

Budeme zveřejňovat již předběžná oznámení o všech zakázkách, včetně nadlimitních i podlimitních, zakázky od začátku až do konce na internetových stránkách města (včetně všech zadávacích kritérií).

Nebudeme soutěžit slepě pouze cenou, ale důsledně definovat i technické kvalifikační předpoklady, aby byla garantována co nejvyšší kvalita provedení.

Velké a zásadní projekty a rozvojové cíle města budeme zveřejňovat dostatečně předem. Pro jejich projednávání budeme organizovat veřejná setkání, ankety, příp. i místní referenda. Týká se to i menších investic, které mohou výrazně zasáhnout do kvality života v Telči (např. další supermarkety, developerské projekty apod.).

Upřednostníme projekty, které budou sloužit většině obyvatel, a nebudeme se pouštět do projektů jen proto, že je zrovna vypsán dotační titul, neboť následná udržitelnost každého, byť investičně dotovaného projektu je finančně náročná.

Granty a dotace vypisované městem

Průhledným dotačním procesem pozitivně ovlivníme počet a kvalitu zájemců a zajistíme rovný přístup ke všem žadatelům.

Informace o dotacích budeme publikovat v uživatelsky dostupné formě. Zveřejníme údaje o úspěšných i neúspěšných žadatelích. Veškeré výsledky dotačních řízení jasně zdůvodníme.

Podnikání a zaměstnanost

Nevyužité městské nemovitosti nabídneme k dispozici podnikatelům. Přednostně pro nejvíce chybějící služby ve městě (např. obuv, oděvy, masna atd.).

Podnikatele podpoříme stanovením dostupných nájmů a příznivých podmínek využívání městských nemovitostí (např. možností uhradit nájem i údržbou a rekonstrukcí prostor).

Chceme mít připravené volné pozemky pro případné zájemce o podnikání ve městě. (Souvisí s potřebou zpřesnit územní rezervu pro vedení obchvatu města, která omezuje rozvoj.)

Nabídneme možnosti aktivního zapojení podnikatelů do života města, např. spolupráci na městských akcích, organizaci trhů, setkávání s podnikateli, provozování veřejných WC apod.

Podpoříme lokální trh a místní podnikatele, farmářské trhy, propagaci místních podniků (např. pomocí soutěže).

Centrum sdílených služeb

Zřídíme centrum, kde nabídneme pomoc podnikatelům i občanům. Konzultant centra bude např. pomáhat podnikatelům a spolkům s hledáním vhodných příležitostí pro financování jejich projektů a poradí jim se zpracováním žádostí o dotace. Bude pomáhat občanům s informačními technologiemi, např. seniorům s digitální agendou veřejné správy. Na základě poptávky bude konzultant v centru organizovat vzdělávací kurzy. Bude také spravovat a pronajímat sdílenou kancelář a zasedací místnost pro různá jednání. Nezávislí profesionálové, začínající podnikatelé či spolky a další zde najdou vhodné zázemí pro svou činnost i pracovní schůzky. Součástí služeb bude i poskytování bezplatné právní pomoci, kterou bude zajišťovat v určený den a čas zkušený právník.

Bydlení, zdravotnictví a sociální oblast

Chceme zabránit vylidňování města

Chceme Telč zatraktivnit pro všechny věkové skupiny obyvatel, aby v něm zůstávaly a cítily se v něm dobře. Toho dosáhneme zvýšením počtu pracovních příležitostí (město musí aktivně lákat podnikatele a investory, a to zejména ty, kteří vytvářejí pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou) a vytvořením dostatku stavebních parcel a volných bytů (a to jak pro mladé rodiny, tak i seniory). Důležité je i udržení zdravotnických zařízení, kvalitní školy, kulturní a sportovní vyžití a zlepšení služeb ve městě vč. doplnění těch chybějících.

Dostupnější bydlení

Chceme vytvořit dostatek příležitostí pro zájemce o stavební pozemky i byty. Je třeba vykoupit, připravit a zasíťovat pozemky pro bytovou výstavbu; pokračovat v lokalitě Dačická a zahájit na Hradecké.

Vytvoříme moderní a smysluplnou bytovou politiku - transparentní evidenci stávajících městských bytů, plán jejich využití a údržby, podpoříme rozšíření obecního bytového fondu (zejména startovací byty pro mladé rodiny a malometrážní pro seniory s regulovaným nájemným).

Nemovitosti v majetku města chceme opravovat a obnovovat v nich byty, postupně vykupovat i staré neudržované domy.

Zdravotnictví

Chceme udržet alespoň stávající rozsah zdravotnických služeb.

Zavedeme motivační pobídky pro příchod nových lékařů (praktických, dětských i odborných), např. nájemní městské byty, vyhrazené parkování apod.

Nadále budeme dobře udržovat budovu polikliniky, která je v majetku města.

Vytvoříme podmínky pro nákup a zavedení zařízení pro objednávání pacientů ve všech ordinacích, abychom snížili čekací lhůty u některých lékařů.

Budeme spolupracovat s vedením polikliniky Telč a zdravotními pojišťovnami.

Pro seniory a hendikepované

Podpoříme terénní pečovatelskou službu, která umožňuje seniorům zůstat co nejdéle v domácím prostředí, a také odlehčovací služby či moderní technologie v péči o seniory.

Chceme dále rozvíjet službu Senior taxi, zejména dopravu do zdravotnických zařízení, pokusíme se zapojit další obce a rozšířit dojezdovou vzdálenost i do Dačic a Třeště.

Zasadíme se o bezproblémové přestěhování všech klientů z dosluhujícího domu pro seniory na Starém Městě do nově budovaného v Batelovské ulici. Občané Telče, kteří potřebují permanentní asistenci, v něm musí mít své místo.

Budeme usilovat o bezbariérové veřejné budovy.

Konec heren ve městě

Zrušíme stávající výjimku pro provoz heren ve městě. Sociálně negativní jevy spojené s gamblerstvím jsou pro rodiny a komunitu zničující. Finanční přínos pro město z provozu heren je proti nebezpečnosti vzniku závislosti na herních automatech zanedbatelný.

Životní prostředí

Příznivé klima ve městě

Chceme více vysazovat stromy, neničit zeleň, budovat vodní prvky a instalovat pítka, sázet trávu, keře, květiny, bránit se betonu, asfaltu a vypomoci si umělým stínem tam, kde příroda nepomůže.

Péče o zeleň

Budeme pečovat o zeleň jako o klíčový prvek pro kvalitu života ve městě. Slouží jako ochrana proti hluku, prachu, významně snižuje teplotu v letních vedrech (zejména vzrostlé stromy), vytváří estetické prostředí a pohodu pro obyvatele i návštěvníky.

Vytvoříme smysluplnou koncepci městské zeleně. Je třeba dbát na včasnou výsadbu, preferovat druhy vhodné velikostí i požadavky do konkrétní lokality a zohledňovat moderní trendy v městské zeleni (kvetoucí plochy s nízkými náklady na údržbu), ale pamatovat i na to, jaká zeleň do města historicky patří. Rozkvetlá řada květin je mnohem vhodnější a hezčí než nakrátko posekaný a sluncem vypálený trávník.

Při nutnosti kácení poskytneme možnost úhrady do ekofondu (určený výhradně na ozeleňování města) místo náhradní výsadby, která se může často z nouze realizovat i na nevhodných místech.

Budeme dbát o ochranu a pravidelnou údržbu zeleně a stromů. Preferujeme ozdravný řez místo kácení, přísné postihování vandalismu, zvláštní pozornost chceme věnovat alejím a lesoparkům v okolí Telče.

Pořídíme horkovodní plečku plevele, abychom na minimum omezili užívání potenciálně karcinogenního prostředku "Roundup" při údržbě veřejných ploch. Chceme vyloučit jeho používání na veřejných prostranstvích vyjma jasně odůvodněných případů (např. hubení invazivních druhů či nutnost zbavení vegetace při přeměně pozemku) včetně všech podobných přípravků na bázi glyfosátu.

Péče o vodu a půdu

Při svých rozhodnutích vždy zohledníme co nejlepší nakládání s vodou a půdou. Průtoky vodních toků jsou kriticky nízké, zásoby podzemních vod se snižují, prší méně a o to intenzivněji. Krajina má výrazně sníženou schopnost zadržovat vodu, proto přívalové deště nedokáže vstřebat. Voda naprší a hned zase odteče, aniž by stačila půdu nasytit. Hospodaření s vodou se stává zásadním problémem. Musíme přemýšlet, jak zadržet a využít srážkovou vodu. Vodu dobře zadrží půda v dobré kondici.

Mj. i proto dáváme přednost podnikatelské zástavbě na nevyužitých a utužených průmyslových plochách (brownfields) a nikoli ve volné krajině či na úkor ploch městské zeleně, zahrad a cenné zemědělské půdy.

Budeme podporovat zachytávání srážkové vody na zahradách i na veřejných prostranstvích (nádrže na zalévání, přírodní jezírka zachycující srážkovou vodu apod.).

Chceme změnit stav rybníků ve městě, čistotu a kvalitu vody preferovat před intenzivním chovem ryb.

Světelný smog

Chceme omezovat světelný smog u připravovaných nových projektů veřejného osvětlení, ale i při rekonstrukcích.

Oběhové (dříve odpadové) hospodářství

Budeme dále rozvíjet a zkvalitňovat třídění odpadu a vylepšovat motivační systém. Rozšíříme sběr bioodpadu, zejména pro bytové domy a kontejnerový sběr kovů (plechovky, hliníková víčka apod.) i na další sběrná hnízda. Navýšíme počet kontejnerů na tříděný odpad (pro plasty, papír, sklo) tam, kde chybějí nebo bývají přeplněné.

Chceme zlepšit pořádek u kontejnerů a pokračovat v osvětě, jak správně třídit do určených kontejnerů.

Při úpravě veřejných prostor budeme myslet na vhodné umístění kontejnerů, aby vizuálně nerušily.

Přidáme koše tam, kde chybějí, stejně jako krabice s pytlíky pro pejskaře - do parku a okolí centra, ale i do lokalit, kde dříve bývaly, ale již nejsou.

Zavedeme sběr olejů z kuchyní a podpoříme další aktivity pro nakládání s odpadem (např. dotřiďovací linku, znovuvyužití odpadu, kompostu).

Nadále budeme podporovat kompostování na zahradách. Kompost je cenný, levnější a zdravější zdroj živin než umělá hnojiva, navíc humus v půdě zadržuje vodu.

Podpoříme opětovné využití nepotřebných předmětů, např. bleší trhy, bazar použitelných věcí.

Budeme bojovat proti jednorázovým plastům - chceme konec přeplněným košům o Prázdninách v Telči! Zavedeme povinnost používat pouze vratné kelímky na akcích města a "o folkovkách".

Školství a podpora rodin s dětmi

Nadále podporujeme vyvážený počet míst v mateřských a základních školách dle aktuálního demografického vývoje (variabilní třída, která dle aktuální potřeby slouží jako škola nebo školka).

Pro zlepšení kvality výuky navrhujeme příspěvek z obecního rozpočtu na platy učitelů a osobní rozvoj (supervize, komunikační školení apod.).

Budeme podporovat programy pro zlepšení environmentální osvěty, finanční gramotnosti, výuky práce s novými technologiemi, prevenci závislostí (včetně digitální - nadměrné trávení času s mobilním telefonem, internetem, PC hrami apod.).

Výběrová řízení na ředitele škol a školek budeme vypisovat vždy po skončení funkčního období a výběr budeme provádět výhradně na základě konsensu a otevřeného odborného posouzení jejich projektů nezávislou konkurzní komisí.

Podpoříme možnost dlouhodobějšího financování ve školských zařízeních (ne pouze na jeden rok), kdy by vedení školy mohlo mít možnost vytvářet finanční rezervy, které by byly použity v souladu s dlouhodobou koncepcí školy.

Vytvoříme podmínky pro zdravější stravování ve školách (ZŠ i MŠ) a lepší možnosti stravování pro děti se specifickými dietami.

Zavedeme participativní rozpočet v základních školách, kdy si žáci, zejména 2. stupně, mohou vyzkoušet sami rozhodnout o využití malé části školního rozpočtu. Učí se formulovat návrhy, přemýšlet a rozhodovat. (Ředitel školy má právo veta.)

Podporujeme případné alternativy (lesní školka, lesní klub apod.) a volnočasové aktivity dětí a mládeže, včetně nízkoprahových zařízení.

Podpoříme aktivity pro rodiče s dětmi - např. nabídkou vhodných prostor či pozemků.

Kultura, sport, komunita

Podpoříme kulturní a sportovní organizace i komunitní projekty pomocí transparentního, férového a včasného grantového systému (viz granty a dotace města).

Vytvoříme podmínky pro spolupráci škol s kulturními institucemi a sportovními kluby.

Budeme podporovat místní kulturní, společenské a komunitní aktivity, spolky, stávající instituce, ale i jednotlivce a rodiče s dětmi, mateřská centra, DDM, ZUŠ, Kvítek, Podjavořičan, pěvecké sbory, hudební a taneční skupiny, divadelní a výtvarné aktivity, vč. menšinových žánrů, pořadatele kulturních akcí, koncertů, výstav, sousedská komunitní setkávání atd. Vytvářejí hodnoty, které nejsou v tržním prostředí plně ocenitelné penězi. Chceme pomoci např. hromadným paušálním poplatkem za autorská práva či nabídkou využití veřejných prostor a ploch, městským značením a propagací, lepšími přístupovými cestami apod.

Přehodnotíme každoročně pořádané akce - místo rutiny a velkého počtu akcí se více zaměříme na kvalitu a oživení novými nápady.

Trhy na náměstí - podporujeme různý sortiment, který bude mít vždy vztah k pořádané akci (např. tradiční řemesla, místní výrobky, farmářské a místní potravinářské produkty, vkusné a kvalitní zboží).

Podporujeme přesun telčského muzea do nových, vlastních prostor poté, co skončilo na zámku. Telč by měla mít svou stálou expozici (pobočka Muzea Vysočiny Jihlava) např. v brzy bývalém domě seniorů na Starém Městě. Další část objektu lze využít pro Muzejní spolek, příp. i další spolky - mohl by vzniknout spolkový dům.

Preferujeme decentní a vkusné vánoční osvětlení, pouliční výzdobu s mírou, ohňostroj bez petard a regulaci nadměrného užívání zábavné pyrotechniky.

Budeme udržovat nová i starší dětská hřiště, všechna přístupná veřejnosti, dbát na funkční oplocení, doplnění zelení, příp. i zastínění.

Na webové stránky města umístíme přehlednou nabídku jednotlivých sportovních aktivit pro občany - jaká sportoviště se dají ve městě využívat, kdy se konají turnaje či pravidelná cvičení.

Připravíme studii proveditelnosti na malý plavecký bazén.

Budeme udržovat dobrý stav přírodního koupaliště u rybníka Roštejn (pravidelné sečení, čistota, pohlídáme, aby se neubírala plocha pláže výstavbou cyklostezky k bufetu, apod.).

V případě poptávky chceme více bruslení na zimním stadionu pro veřejnost (i nad rámec smluvně vymezených tří hodin týdně, zejména o vánočních svátcích a jarních prázdninách, a také ve vhodnějších časech pro veřejnost).

Bezpečnost a pořádek

Zřídíme na webu města sekci "Info foto - závady" - služba občanům města (vzor Dačice www.dacice.cz/mesto-3/info-foto-zavady).

Zaměříme se na pravidelnou komunikaci a spolupráci s Policií ČR, prevenci negativních jevů - přednášky pro mládež na školách, sledování vandalismu, pořádek v ulicích, zajištění fotodokumentace případů a jejich důsledné dotahování do konce, opravy a údržbu městského mobiliáře odhalenými vandaly.

Chceme vyřešit problematiku obecního pořádku, a to ať už zřízením městské policie, nebo jiným způsobem, např. externě zajištěnou bezpečnostní službou. Zejména dohled nad vjezdem a parkováním na náměstí je v sezóně nedostatečný.

Územní rozvoj, urbanismus a infrastruktura

Budeme pravidelně udržovat a opravovat městskou infrastrukturu (kanalizaci, vodovody, komunikace, chodníky, osvětlení atd.).

Zejména osvětlení, chodníky a prostranství chceme sjednotit podle promyšleného konceptu - městu chybí urbanista.

Územní rozvoj budeme plánovat koncepčně na základě potřeb města a jeho občanů.

U každého projektu budeme řešit předem i náklady na jeho provoz! Aby nám nově budované investiční projekty dlouho sloužily, musíme se o ně v budoucnu dobře starat. A to stojí peníze, se kterými je třeba počítat, už když se takový projekt vymýšlí.

Chceme řešit budoucí využití nezastavěných ploch koncepčně a se zapojením občanů do diskuse - nenecháme vaše návrhy v šuplíku! (Např. lokalita bývalého zimního stadionu - původní aktivita, kdy občané podali návrhy a poté zpracovala svou studii univerzita v Kremsu, nebyla dosud završena architektonickou soutěží, která by měla rozhodnout o konečné podobě.)

U větších projektů z veřejných peněz budeme požadovat architektonické soutěže.

Podporujeme ochranu památek, kulturního dědictví a kvalitní architekturu. Nezkrášlovat jen náměstí, ale prostředky nasměrovat i k lidem, kteří je potřebují a využijí, např. do objektů na Starém Městě.

S developery budeme uzavírat právně závazné dohody o spoluúčasti při budování nové nebo úpravách staré veřejné infrastruktury (dopravní, technické apod.) v odpovídající kvalitě a termínu.

Zavedeme regulační plány v nových lokalitách - nová výstavba nemá vznikat živelně. Regulace umístění staveb, jejich výšky, typu střech a krytiny pozitivně ovlivňuje estetickou a pobytovou pohodu pro obyvatele nových lokalit. Tak jak to známe třeba z tradičních sídel, kde je každý dům osobitý, ale přesto má s ostatními něco společného, je v podobném měřítku, nezastíněný a funguje tam genius loci.

Budeme požadovat vyškrtnutí lokality Lipky II z územního plánu pro výstavbu. Další rozšiřování zástavby (stávající dnes logicky končí v úrovni oplocení hřbitova) dál směrem ke stojanu s vodou by poškodilo krajinný ráz barokní krajiny s památnou alejí i výhledy směrem ke kapli sv. Karla Boromejského.

Budeme transparentně informovat o využívání Panského dvora (který již není v majetku města) a postupných realizacích dalších etap prodeje dle dříve uzavřené smlouvy. Budeme pečlivě zvažovat přínosy pro město před uzavíráním případných nových smluv.

Chceme iniciovat dialog se soukromými majiteli o možnosti spolupráce - např. o podobě a využití hradebního příkopu, bývalé synagogy či o tom, jak zlepšit stav neudržovaných a oprýskaných domů. Osud zpustlého a dnes napůl (!) zdemolovaného Růžku, označeného v územním plánu jako hodnotná stavba, by se neměl opakovat.

Doprava

Budeme dbát na včasné opravy chodníků a povrchů silnic a bezbariérové chodníky.

Redukujeme počet značek a cedulí na nutné minimum.

Chceme zdokonalit nový dopravní režim, který reguluje parkování a vjezd na náměstí. Vraťme v létě občanům i turistům možnost užít si a vidět naše krásné náměstí bez aut. Chceme zákaz vjezdu na náměstí v letní sezóně spolu s optickou vjezdovou závorou (čtečku SPZ), která umožní např. do 30 min. vjezd zdarma (pro zásobování, hosty ubytovacích zařízení, rodiče žáků apod.). Pro rezidenty, pracující na náměstí i turisty zajistit dostatek parkovacích kapacit v dostupné vzdálenosti (např. v areálu bývalého zimního stadionu) na hlídaném parkovišti.

Vytipujeme další vhodnou lokalitu pro parkování při příjezdu do města (např. areál bývalých uhelných skladů apod.).

Efektivní systém parkování - jasně vymezíme jednotlivé zóny pro parkování (placené, rezidenční, zdarma), zajistíme instalace map s vyznačením všech možností parkování ve městě.

Chceme zajistit větší bezpečnost křižovatek ve městě. Optimalizujeme dopravní značení a posílíme bezpečnostní prvky.

Podpoříme cyklodopravu ve městě (cyklopruhy, cyklotrasy, stojany pro cyklisty, úschovny kol, dětské dopravní hřiště apod.).

Mimo město nebudeme ve volné přírodě budovat asfaltobetonové cyklostezky (pouze tam, kde je to opravdu nutné), preferujeme stezky s přírodním povrchem.

Chceme znovuzprůchodnit stezky a cesty pro vycházky do přírody v okolí města tak, aby umožňovaly i jízdu s kočárky, avšak ponechat původní přírodní povrch a charakter.

Necitlivé budování širokých asfaltobetonových komunikací poškozuje přírodu a krajinu, kazí estetický dojem i pocit vyžití v přírodě a snižuje atraktivitu pro pěší, turisty a cyklisty na horských kolech. Nehledě na budoucí finanční zátěž spjatou s údržbou a opravami cest. Lépe obnovit původní cesty, ponechat je v původní podobě a pouze je vyspravit v úsecích, kde je to potřeba.

Chceme přehodnotit schválený projekt asfaltobetonové cyklostezky Roštejn-Volevčice-Studnice, vedené volnou krajinou. Z výše uvedených důvodů budeme požadovat zrušení projektu, a pokud by to nebylo možné, tak alespoň změnit trasu a vést ji podél silnice I. třídy.

Podporujeme dokončení bezpečného příchodu k rybníku Roštejn pod můstkem pod silnicí.

Podpoříme veřejnou dopravu, zejména dojíždění za prací a do škol. Zajistíme financování spojů min. v současném objemu, budeme žádat optimalizaci jízdních řádů (počet spojů a návaznost) a více nepřestupních vlakových spojů do Jihlavy v časech vhodných pro dojíždění. Vhodné by bylo i obnovení přímého autobusového spoje do Brna.

Turistický ruch

Pro prosperitu města je důležité udržet turisty ve městě více dní. Podpoříme proto rozšiřování nabídky aktivit a atraktivit ve městě a jeho okolí. Ve spolupráci s mikroregionem chceme budovat naučné stezky a vyznačit okružní cyklotrasy za hranice města. Zaměříme se i na rodiny s dětmi, zvídavé turisty toužící po poznání, ale i na zážitkovou turistiku (např. okružní jízdy po Telči a okolí, vyjížďky na koních apod.). Ve městě chybí průvodcovská služba a propagační materiály v dalších jazycích, je třeba propagovat nejen náměstí a zámek, ale také jiné lokality (např. Staré Město s kostelem Matky Boží a hřbitovem, židovský hřbitov, muzeum techniky, železniční depo apod.).

Chceme vyhláškou regulovat prodejce na náměstí v podloubí, aby neměli zboží neesteticky vystavené v podloubí tak, že se někde téměř nedá procházet.

Podpoříme vznik oblastní destinační společnosti na území např. regionu Renesance posílením/ spoluprací s MAS, mikroregiony a financováním příspěvky obcí i podnikatelů v turistickém ruchu (bezplatné prezentace aktivit), využitím dotací kraje, MMR, společným marketingem destinace a nabídkou produktů.

Podpoříme vyhlášení přírodního parku Javořická vrchovina. Přínosem parku je i "značka kvality", kterou již léta úspěšně využívá sousední Česká Kanada.