Program pro Telč

Podrobný volební program 2022 - 2026

Při tvorbě programu jsme se snažili obsáhnout všechny oblasti života v Telči, tak jak je občané zmiňovali v anketě spokojenosti, proto nakonec vznikl dokument vcelku obsáhlý.

Čistá, nezávislá a moderní energetika

Dobře promyslíme, jak může město omezit emise skleníkových plynů a spotřebu energie a jak více využívat obnovitelných zdrojů energie.

Energie i teplo jsou stále dražší. Peníze, které ušetříme díky investicím do úspor nebo do vlastní výroby energie nám pak umožní řešit další problémy a investice města. Podrobný energetický plán města ukáže, kde se energie nebo teplo dá ušetřit, a kde jsou další možnosti rozvoje.

Ověříme možnosti úspor energií, zateplování budov, instalace termoregulačních hlavic na topení (tam, kde ještě nejsou), tepelných čerpadel, solárních a fotovoltaických panelů, zařízení na ukládání energie, chytrého veřejného osvětlení, příp. i spolupráci s dalšími subjekty u vytápění dřevěnou štěpkou či využití tepla z bioplynové stanice.

Podpoříme komunitní energetiku. Komunitní elektrárny vlastní a spravují občané, obce a místní podnikatelé. Spoluvlastníci zdroje jsou pak zároveň odběrateli vyrobené energie a případné přebytky prodávají buď do sítě, nebo ostatním občanům obce a blízkého okolí. Pokud lidé investují do lokálních výroben energie, peníze se jim mohou následně vrátit ve formě nižších výdajů za elektřinu.

Dostupnější bydlení

Chceme zabránit vylidňování města

Chceme Telč zatraktivnit pro všechny věkové skupiny obyvatel, aby v ní lidé zůstávali a cítili se dobře. Důležité je proto zvýšení počtu pracovních příležitostí (město musí aktivně lákat podnikatele a investory, a to zejména ty, kteří vytvářejí pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou) a vytvoření dostatku stavebních parcel a volných bytů (a to jak pro mladé rodiny, tak i seniory). Nezbytné je i udržení zdravotnických zařízení a lékařů, kvalitní školy, kulturní a sportovní vyžití a zlepšení služeb ve městě vč. doplnění těch chybějících.

Dostupnější bydlení

Bydlení je jednou ze základních podmínek pro rozvoj každé obce nebo města. Bydlet potřebuje každý a právě obecní bydlení může poskytovat zázemí pro všechny skupiny obyvatel od znevýhodněných rodin a jednotlivců, přes rodiny se středními příjmy, seniory až například po potřebná povolání.

Chceme vytvořit příležitosti pro zájemce o stavební pozemky a byty ve městě. Je třeba průběžně připravovat a zasíťovávat pozemky pro rodinnou výstavbu a především se zaměřit na výstavbu bytovou.

Vytvoříme moderní a smysluplnou bytovou politiku - transparentní evidenci stávajících městských bytů, plán jejich využití a údržby, podpoříme rozšíření obecního bytového fondu (zejména startovací byty pro mladé rodiny a malometrážní pro seniory s regulovaným nájemným), příp. i podporu družstevní výstavby.

Nemovitosti v majetku města chceme opravovat a obnovovat v nich byty, postupně vykupovat za stejným účelem i staré neudržované domy.

Zdravotnictví

Chceme udržet alespoň stávající rozsah zdravotnických služeb a ideálně rozšířit i o ty chybějící. Zavedeme motivační pobídky pro příchod nových lékařů (praktických, dětských i odborných).

Nadále chceme dobře udržovat budovu polikliniky, která je v majetku města. Budeme spolupracovat s vedením polikliniky Telč a zdravotními pojišťovnami.

Vytvoříme podmínky pro nákup a zavedení zařízení pro objednávání pacientů ve všech ordinacích, abychom snížili čekací lhůty u některých lékařů.

Otevřená radnice a odpovědné hospodaření

Průhledné hospodaření s majetkem

Nebudeme podporovat nevýhodné prodeje městských nemovitostí a pozemků. Budeme vždy zvažovat, zda nebudou v budoucnu pro město přínosné, a brát v potaz územní plánování, rozvoj obce a urbanistickou koncepci. Prodej je třeba podložit nezávislými znaleckými posudky.

O případném prodeji a způsobu prodeje majetku budeme informovat s předstihem.

Budeme preferovat způsoby prodeje, které umožní nabídky širokému spektru uchazečů. 

Přehled majetku zveřejníme na stránkách obce včetně jeho popisu a využití.

Kvalitní informace

Kvalitními informacemi umožníme obyvatelům zapojovat se do rozhodování a předcházet podezřením z nekalého jednání.
Zajistíme, aby každý jednoduše našel, jak a kde se ptát, i to, na co se ptali občané před ním. Zpřehledníme web města, aby poskytoval snadný přístup k archivům úředních desek.

Maximální množství informací zveřejníme ve formě otevřených dat, aby byly dále využitelné, např. pro tvorbu užitečných aplikací, vědecké výzkumy, studentské práce atd.

Transparentní rozhodování s účastí občanů

Podpoříme zapojení občanů do rozhodování a jejich sounáležitost s místem, kde žijí. Na zasedáních všech orgánů bereme občany jako partnery, ne pouhé přísedící. K tomu jim poskytneme potřebné podklady. Požadujeme jednání veřejných orgánů v příznivé časy pro veřejnost a na zastupitelstvu pevně zařazený bod pro připomínky občanů. Podporujeme zveřejňování termínů jednání rady a zastupitelstva, podkladů pro jednání zastupitelstva, zápisů a usnesení na webu města.

Chceme aby se nedávno zavedené audiovizuální přenosy a archiv záznamů z jednáních zastupitelstva staly trvalou praxí i v dalších volebních obdobích.

Podpoříme participativní rozpočet, který poskytne občanům prostor pro nápady, jak oživit a vhodně dovybavit Telč. Návrhy budou sbírat podporu veřejnosti, aby postoupily do závěrečného hlasování, kde občané rozhodnou, které z nich se budou realizovat. Nastavíme taková pravidla, aby bylo možné podpořit více projektů a aby samotný participativní rozpočet nebyl jen soutěží v klikání, ale o opravdovém rozhodování.

Nadále budeme pořádat pravidelná formální i neformální setkávání s občany a zabývat se veškerými podněty, peticemi a návrhy. Nenecháme vaše nápady a návrhy schované v šuplíku. Vaší práce a aktivity si vážíme a s podněty chceme dále pracovat.

Telčské listy, jakožto médium veřejné služby, by měly být nadále otevřené názorové diskusi včetně opozičních názorů a polemik občanů. Cílem jsou informace názorově pluralitní.

Vyrovnaný rozpočet

Rozpočty prosazujeme hospodárné a informace o nich široce přístupné. Rozpočet vždy srozumitelně odůvodníme. S předstihem budeme informovat o plánovaných větších investicích.

Vytvoříme rezervu pro nenadálé situace. Schodkové rozpočty budeme vytvářet jen v případě významných, finančně náročných investic. Dlouhodobě musí být rozpočet vyrovnaný.

Veřejné zakázky

Budeme zveřejňovat již předběžná oznámení o všech zakázkách, včetně nadlimitních i podlimitních, zakázky od začátku až do konce (včetně všech zadávacích kritérií).

Nebudeme soutěžit slepě pouze cenou, ale důsledně definovat i technické kvalifikační předpoklady, aby byla garantována co nejvyšší kvalita provedení.

Velké a zásadní projekty a rozvojové cíle města budeme zveřejňovat dostatečně předem. Pro jejich projednávání budeme organizovat veřejná setkání, ankety, příp. i místní referenda. Týká se to i menších investic, které mohou výrazně zasáhnout do kvality života v Telči (např. další supermarkety, developerské projekty apod.).

Upřednostníme projekty, které budou sloužit většině obyvatel, a nebudeme se pouštět do projektů jen proto, že je zrovna vypsán dotační titul. Máme na paměti, že následná udržitelnost každého, byť investičně dotovaného projektu, je finančně náročná.

Sociální politika

Podpoříme terénní pečovatelskou službu, která umožňuje seniorům zůstat co nejdéle v domácím prostředí, a také odlehčovací služby či moderní technologie v péči o seniory.

Chceme dále rozvíjet službu Senior taxi, zejména dopravu do zdravotnických zařízení, pokusíme se zapojit další obce a rozšířit dojezdovou vzdálenost i do Dačic a Třeště.

Záleží nám na kvalitní péči o klienty v nově vybudovaném domě pro seniory v Batelovské ulici, a také aby občané Telče, kteří potřebují permanentní asistenci, v něm našli své místo.

Chceme podporovat mezigenerační společenství, například propojování škol, školek a zařízení pro seniory.

Je pro nás důležité, aby se myslelo na lidi se speciálními potřebami a nejrůznějším hendikepem, ať už jsou to bezbariérové veřejné budovy nebo dostupnost služeb.

Chceme rozvíjet sociální služby s nízkým prahem, které jsou snadno dostupné, může tam přijít každý a zpravidla bezplatně požádat o pomoc a radu ve své životní situaci.

Konec heren ve městě

Zrušíme stávající výjimku pro provoz heren ve městě. Sociálně negativní jevy spojené s gamblerstvím jsou pro rodiny a komunitu zničující. Finanční přínos pro město z provozu heren je proti nebezpečnosti vzniku závislosti na herních automatech zanedbatelný.

Bezpečnost a pořádek

Podporujeme možnost okamžitého online nahlašování závad ve městě, které nyní funguje v rámci aplikace Mobilní rozhlas.

Zaměříme se na pravidelnou komunikaci a spolupráci s Městskou policií a Policií ČR, prevenci negativních jevů - přednášky pro mládež na školách, sledování vandalismu, na pořádek v ulicích, zajištění dokumentace případů a jejich důsledné dotahování do konce, opravy a údržbu městského mobiliáře odhalenými vandaly atd.

Podnikání a turistický ruch

Nevyužité městské nemovitosti nabídneme k dispozici podnikatelům a podpoříme je stanovením dostupných nájmů a příznivých podmínek (např. možností uhradit nájem i údržbou a rekonstrukcí prostor). Přednostně podpoříme využívání městských nemovitostí pro nejvíce chybějící služby ve městě (např. obuv, oděvy, masna, sklenářství atd.).

Chceme mít připravené pozemky pro případné zájemce o podnikání ve městě. (Souvisí s potřebou zpřesnit územní rezervu pro vedení obchvatu města, která omezuje rozvoj.)

Vytvoříme sdílenou prodejnu lokálních produktů a výrobků místních producentů - zemědělců a řemeslníků (např. v nevyužité městské nemovitosti, ve spolupráci s MAS apod.).

Konzultační místo

Podpoříme vznik konzultačního místa (např. ve spolkovém domě), které by nabízelo pomoc podnikatelům i občanům. Např. s hledáním vhodných příležitostí pro financování jejich projektů, radou jak zpracovávat žádosti o dotace, pomoc s informačními technologiemi, seniorům s digitální agendou veřejné správy, vzdělávací kurzy, právní pomoc apod. Nezávislí profesionálové, začínající podnikatelé či spolky a další by zde zde mohli najít také vhodné zázemí pro svou činnost a pracovní jednání.

Turistický ruch

Preferujeme udržitelný cestovní ruch. Pro prosperitu města je důležité udržet turisty ve městě více dní. Podpoříme proto rozšiřování nabídky aktivit a atraktivit ve městě a jeho okolí. Ve spolupráci s mikroregionem chceme budovat naučné stezky a vyznačit okružní cyklotrasy za hranice města. Zaměříme se i na rodiny s dětmi, zvídavé turisty toužící po poznání, ale i na zážitkovou turistiku. Je třeba pokračovat v dobré praxi, kdy se nepropaguje jen náměstí a zámek, ale také jiné lokality, objekty a zajímavosti.

Chceme vyhláškou regulovat prodejce na náměstí v podloubí, aby neměli zboží vystavené neesteticky a tak, že se někde téměř nedá projít.

Podpoříme vyhlášení přírodního parku Javořická vrchovina. Přínosem parku je i "značka kvality", kterou již léta úspěšně využívá sousední Česká Kanada.


Životní prostředí

Příznivé klima ve městě

Město se musí adaptovat na změny klimatu. Potřebujeme více vysazovat stromy, keře a květiny, budovat vodní prvky a instalovat pítka, příp. i zelené fasády a střechy tam, kde je to vhodné. Je třeba se bránit betonu a asfaltu a vypomoci si umělým stínem tam, kde příroda nepomůže.

Péče o zeleň

Budeme pečovat o zeleň jako o klíčový prvek pro kvalitu života ve městě. Slouží jako ochrana proti hluku, prachu, významně snižuje teplotu prostředí v letních vedrech (zejména vzrostlé stromy), vytváří estetické prostředí a pohodu pro obyvatele i návštěvníky.

Chceme dále rozvíjet koncepci městské zeleně - dbát na včasnou výsadbu, preferovat druhy vhodné velikostí i požadavky do konkrétní lokality a zohledňovat moderní trendy v městské zeleni (kvetoucí plochy s nízkými náklady na údržbu), ale pamatovat i na to, jaká zeleň do města historicky patří. Rozkvetlá řada květin je mnohem vhodnější a hezčí než nakrátko posekaný a sluncem vypálený trávník.

Při povolování kácení dřevin může být žadateli uložena přiměřená náhradní výsadba. Chceme, aby v případě, že nebude možné realizovat výsadbu na vhodných místech, umožnit žadateli místo toho úhradu do ekofondu (určeného výhradně na ozeleňování města).

Budeme dbát o ochranu a pravidelnou údržbu zeleně a stromů. Preferujeme ozdravný řez místo kácení, přísné postihování vandalismu, zvláštní pozornost chceme věnovat alejím a lesoparkům v okolí Telče (např. další rozvoj lokality Oslednice a Romantika).

Preferujeme horkovodní a mechanické plečky plevele, abychom na minimum omezili užívání potenciálně karcinogenního prostředku "Roundup" při údržbě veřejných ploch. Chceme vyloučit jeho používání na veřejných prostranstvích vyjma jasně odůvodněných případů (např. hubení invazivních druhů či nutnost zbavení vegetace při přeměně pozemku) včetně všech podobných přípravků na bázi glyfosátu.

Péče o vodu a půdu

Při svých rozhodnutích vždy zohledníme co nejlepší nakládání s vodou a půdou. Hospodaření s vodou se stává zásadním problémem. Vodu dobře zadrží půda v dobré kondici. Podpoříme tako opatření na zadržení a využití srážkové vody.

Budeme podporovat zachytávání a využití srážkové vody na zahradách i na veřejných prostranstvích (nádrže na zalévání, přírodní jezírka zachycující srážkovou vodu, průsaky, průlehy apod.).

Oběhové (dříve odpadové) hospodářství

Budeme dále rozvíjet a zkvalitňovat třídění odpadu a motivační systém. Chtěli bychom rozšířit kontejnerový sběr kovů (plechovky, hliníková víčka apod.) i na další sběrná hnízda. Chceme zlepšit pořádek u kontejnerů a pokračovat v osvětě, jak správně třídit do určených kontejnerů. Při úpravě veřejných prostor budeme myslet na vhodné umístění kontejnerů, aby vizuálně nerušily.

V případě, že někde chybějí nebo jsou pravidelně přeplněné, přidáme kontejnery na tříděný odpad (pro plasty, papír, sklo, olej z kuchyní); stejně jako koše či krabice s pytlíky pro pejskaře.

Podpoříme další aktivity pro nakládání s odpadem (např. dotřiďovací linku, znovuvyužití odpadu, kompostu aj.).

Nadále budeme podporovat především kompostování na zahradách. Kompost je cenný, levnější a zdravější zdroj živin než umělá hnojiva, navíc humus v půdě zadržuje vodu.

Podpoříme opětovné využití nepotřebných předmětů, např. bleší trhy, bazar použitelných věcí.

Zaměříme se na snižování množství odpadů na městském úřadě, v městských firmách a ve školách a školkách.

Školství a podpora rodin s dětmi

Nadále podporujeme vyvážený počet míst v mateřských a základních školách s možností úpravy dle aktuálního demografického vývoje.

Pro zlepšení kvality výuky navrhujeme příspěvek z obecního rozpočtu na platy učitelů a osobní rozvoj (supervize, komunikační školení apod.).

Budeme podporovat programy pro zlepšení environmentální osvěty, rozvoj podnikavosti, práce s novými technologiemi, prevenci závislostí (včetně digitální - nadměrné trávení času s mobilním telefonem, internetem, PC hrami apod.). Zaměříme se na prevenci šikany a rizikového chování ve školách.

Ve všech situacích, nejen ve výjimečných případech, je důležité zajistit, aby každé dítě dostalo včas potřebnou podporu a aby fungovala spolupráce mezi školou a sociálními službami.

Podpoříme venkovní učebny a další zapojení přírodních prvků do škol.

Výběrová řízení na ředitele škol a školek budeme vypisovat vždy po skončení funkčního období a výběr budeme provádět výhradně na základě konsensu a otevřeného odborného posouzení jejich projektů nezávislou konkurzní komisí.

Vytvoříme podmínky pro zdravější stravování ve školách a školce a lepší možnosti stravování pro děti se specifickými dietami.

Zavedeme participativní rozpočet v základních školách, kdy si žáci, zejména 2. stupně, mohou vyzkoušet sami rozhodnout o využití malé části školního rozpočtu. Učí se formulovat návrhy, přemýšlet a rozhodovat. (Ředitel školy má právo veta.)

Budeme zlepšovat prostředí školek a jejich zahrad - chceme přivést přírodu do mateřských škol (např. truhlíky na sázení, ovocné stromy atd.).

Podporujeme volnočasové aktivity dětí a mládeže, včetně nízkoprahových zařízení, aktivity pro rodiče s dětmi i případné alternativy (lesní školka, lesní klub apod.).

Kultura, sport, komunita

Podpoříme kulturní a sportovní organizace i komunitní projekty pomocí transparentního a férového grantového systému. Zajistíme rovný přístup ke všem žadatelům. Informace o dotacích budeme publikovat v uživatelsky dostupné formě. Zveřejníme údaje o úspěšných i neúspěšných žadatelích a výsledky dotačních řízení jasně zdůvodníme.

Budeme podporovat místní kulturní, společenské a komunitní aktivity, spolky, stávající instituce, ale i jednotlivce a rodiče s dětmi, mateřská centra, DDM, ZUŠ, Kvítek, Podjavořičan, pěvecké sbory, hudební a taneční skupiny, divadelní a výtvarné aktivity, vč. menšinových žánrů, pořadatele kulturních akcí, koncertů, výstav, sousedská komunitní setkávání atd. Vytvářejí hodnoty, které nejsou v tržním prostředí plně ocenitelné penězi. Chceme pomoci např. nabídkou využití veřejných prostor a ploch, propagací apod.

Chceme průběžně hodnotit každoročně pořádané akce a více se zaměřovat na kvalitu a oživování novými nápady.

Podpoříme řádnou propagaci telčského muzea, které se nově přesunulo do nových, vlastních prostor po bývalém domě seniorů na Starém městě a využití další části tohoto objektu pro Muzejní spolek, příp. i další spolky - mohl by zde vzniknout spolkový dům.

Budeme udržovat nová i starší dětská hřiště, všechna přístupná veřejnosti, dbát na funkční oplocení, čistotu, opravy, doplnění zelení, příp. i zastínění.

Při podpoře sportu je pro nás důležité, aby se dostalo na všechny skupiny obyvatel. Nebudeme proto upřednostňovat jeden sport, ale budeme hlídat, aby se umožnilo sportovat co nejvíce lidem: rodinám s dětmi, mladým lidem i aktivním seniorům.

Na webové stránky města umístíme přehlednou nabídku jednotlivých sportovních aktivit pro občany - jaká sportoviště se dají ve městě využívat, kdy se konají turnaje apod.

Budeme udržovat dobrý stav přírodního koupaliště u rybníka Roštejn (pravidelné sečení, čistota) a hlídat, aby se neubírala plocha pláže.

V případě poptávky chceme více bruslení na zimním stadionu pro veřejnost (i nad rámec smluvně vymezených tří hodin týdně, zejména o vánočních svátcích a jarních prázdninách, a také ve vhodnějších časech pro veřejnost).

Budeme usilovat o vytvoření lepších podmínek k přirozenému setkávání lidí a komunitním akcím, což povede k většímu zájmu obyvatel města o své okolí, a jeho bezpečnost a čistotu.

Trhy na náměstí - podporujeme různý sortiment, který bude mít vztah k pořádané akci (např. tradiční řemesla, místní výrobky, farmářské a místní potravinářské produkty, vkusné a kvalitní zboží).

Preferujeme decentní a vkusné vánoční osvětlení, pouliční výzdobu s mírou, nehlučný ohňostroj bez petard a regulaci nadměrného užívání zábavné pyrotechniky.

Územní rozvoj, urbanismus a infrastruktura

Budeme pravidelně udržovat a opravovat městskou infrastrukturu (kanalizaci, vodovody, komunikace, chodníky, osvětlení atd.).

Zejména osvětlení, chodníky a prostranství chceme sjednotit podle promyšleného konceptu - městu chybí urbanista.

Územní rozvoj budeme plánovat koncepčně na základě potřeb města a jeho občanů. Projekty musí být smysluplné, funkční a dobře navazovat na již vybudovanou infrastrukturu.

U každého nového projektu budeme řešit předem i náklady na jeho provoz a plán údržby. Aby nám nově budované investiční projekty dlouho sloužily, musíme se o ně v budoucnu dobře starat. A to stojí peníze, se kterými je třeba počítat už když se takový projekt vymýšlí.

Chceme řešit budoucí využití nezastavěných ploch koncepčně a se zapojením občanů do diskuse.

U větších projektů (stavby i veřejný prostor) z veřejných peněz budeme požadovat nezávislé architektonické soutěže (soutěž o návrh nebo soutěžní dialog). Jen tak dostane město nejlepší možné návrhy.

Podporujeme ochranu památek, kulturního dědictví a kvalitní architekturu. Nechceme zkrášlovat pouze náměstí, ale prostředky směrovat i k lidem, kteří je potřebují a využijí i v jiných částech města.

V případě výstavby developery budeme požadovat závazné dohody o spolupráci při budování a úpravách veřejné infrastruktury.

Budeme pokračovat v regulačních plánech v nových lokalitách - nová výstavba nemá vznikat živelně. Regulace umístění staveb, jejich výšky, typu střech a krytiny pozitivně ovlivňuje estetickou a pobytovou pohodu pro obyvatele. Tak jak to známe třeba z tradičních sídel, kde je každý dům osobitý, ale přesto má s ostatními něco společného, je v podobném měřítku, nezastíněný a funguje tam genius loci.

Podpoříme přijetí návrhu na změnu územního plánu - vynětí lokality Lipky II z plochy pro výstavbu a přípravu jiné, vhodnější lokality pro další zástavbu.

Podporujeme průběžné informování o postupných realizacích dalších etap projektu Panského dvora (není v majetku města, ale soukromého vlastníka). Budeme pečlivě zvažovat přínosy pro město při uzavírání případných nových smluv.

Chceme iniciovat dialog se soukromými majiteli a příp. nájemci o možnosti spolupráce - např. o podobě a využití hradebního příkopu, bývalé synagogy či o tom, jak zlepšit stav neudržovaných a oprýskaných domů. Osud zdemolovaného Růžku, dříve označeného v územním plánu jako hodnotná stavba, se nesmí opakovat!

Podporujeme zřízení funkce městského architekta. Investice do kvalitní architektury i ochrana architektonického dědictví posiluje identitu obce a lidé se v ní cítí více jako doma.

Doprava

Budeme dbát na včasné opravy chodníků a povrchů silnic a bezbariérové chodníky. Redukujeme počet značek a cedulí na nutné minimum.

Chceme zdokonalit nový dopravní režim, který reguluje parkování a vjezd na náměstí. Vraťme v létě občanům i turistům možnost užít si a vidět naše krásné náměstí bez aut. Chceme zákaz vjezdu na náměstí v letní sezóně spolu s optickou vjezdovou závorou (čtečkou SPZ), která umožní krátkodobý vjezd zdarma (např. pro zásobování, řemeslníky, hosty ubytovacích zařízení, rodiče žáků v ZUŠ a DDM, dovoz k lékaři a na mše). Pro rezidenty zajistíme parkovací kapacity v dostupné vzdálenosti.

Prosadíme moderní a férový parkovací systém. Je třeba vyhodnotit naplněnost parkovišť během roku a zpracovat koncepci parkování vč. příp. vytipování další vhodné lokality (např. při příjezdu do města - areál bývalých uhelných skladů apod.), jasně vymezit jednotlivé zóny pro parkování (placené, rezidenční, zdarma) a instalovat mapy s vyznačením všech možností parkování ve městě.

Podpoříme bezpečnou cyklistiku (cyklopruhy, cyklotrasy, dostatek stojanů pro kola, úschovny kol, nabíjecí místa pro elektrokola, dětské dopravní hřiště apod.).

Mimo město nechceme ve volné přírodě budovat asfaltobetonové cyklostezky (pouze tam, kde je to opravdu nutné), preferujeme stezky s přírodním povrchem. Ty lépe zapadají do krajiny, jsou estetičtější a atraktivnější pro pěší i cyklisty na horských kolech. Tam kde je to možné, nebudovat nové, ale využít starých funkčních cest.

Zaměříme se na dopravu u škol a školek, tak aby bylo prostředí u nich bezpečné a podporovalo děti i rodiče v tom, aby se do škol dopravovali pěšky nebo na kole a v případě dojíždějících veřejnou dopravou.

Chceme znovuzprůchodnit další pěší stezky a cesty pro vycházky do přírody v okolí města. Tak, aby umožňovaly i jízdu s kočárky, avšak neinvazivně - ponechat původní přírodní povrch a charakter.

Podporujeme veřejnou dopravu (zejména dojíždění za prací a do škol), v případě nutnosti zajistíme i financování nadstandardních spojů, které nezajišťuje Kraj Vysočina. Při všech jednáních budeme klást důraz na dostatečný počet spojů a jejich návaznost.