Zprávy ze zářijového zastupitelstva

08.10.2021

Jedním z bodů zářijového zastupitelstva byl prodej dalších stavebních pozemků v lokalitě Dačická. Zastupitelé jednohlasně schválili prodej dvou parcel vylosovaným zájemcům z druhého kola. V tom prvním bylo prodáno 8 parcel a k prodeji v rámci první etapy tedy ještě zbývá 6 městských pozemků. Třetí kolo prodeje bude vyhlášeno co nejdříve, tak aby o něm mohlo hlasovat již listopadové zastupitelstvo. V dalším bodě byla odsouhlasena směna pozemků v této lokalitě, v části zahrnuté do 2. etapy zasíťování. To městu umožní realizovat zde veřejné prostranství v souladu s připravovaným regulačním plánem.

Národní sportovní agentura vyhlašuje dotační výzvu Regiony 2021. Vzhledem k tomu, že již nemůže žádat město (viz. v článku výše), schválilo zastupitelstvo finanční závazek poskytnout organizaci Tělocvičná jednota Sokol Telč finanční příspěvek ve výši 5 563 tis. Kč na realizaci akce "Sportovní areál Tyršova, Telč" v případě, že dotaci získá.

Poté zastupitelé projednali závěrečný účet, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrku za rok 2020 u dobrovolných svazků obcí Oběhové hospodářství Renesance a Svazek obcí Železnice Kostelec. Zprávy o přezkoumání konstatovaly, že ani u jednoho nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Dále bylo odhlasováno udělení dvou Cen města Telče za rok 2021 za reprezentaci města Telče. Získají je scénárista Jan Coufal a Josef Zimovčák, organizátor charitativních cyklojízd Na kole dětem Vysočinou.

Nejrozsáhlejší diskuse se rozvinula v závěrečném bodě Rozprava, kdy zejména členové dopravní komise požadovali vyjádření rady města k činnosti a návrhům komise a také poukazovali na aktuální situaci, kdy v srpnu skončil strážník městské policie a zatím není pozice obsazena novým zájemcem. Zazněl návrh zvážit podporu náborovým příspěvkem příp. i bytem. Dopravní komise má již dva roky rozpracovaný návrh, který řeší parkování a dopravní režim na náměstí a požaduje rozhodnutí rady města, tak aby mohl být realizován ještě v tomto volebním období. Bylo poukázáno i na usnesení rady města z prosince 2020, z kterého vyplynul úkol pro starostu města ve věci koordinace projektu přípravy a implementace změn dopravního režimu na základě dokumentu, který komise zpracovala. Z diskuse také vyplynul konstruktivní požadavek na uspořádání semináře pro zastupitele, který se bude touto problematikou detailně zabývat. Uskuteční se v říjnu.

Jiří Pykal