Zprávy z komise pro životní prostředí

20.06.2020

Tato komise rady města, které předsedá Pavel Dvořák, se schází pravidelně, naposledy se stihla sejít ještě v únoru. V loňském roce jsme v komisi po terénních obhlídkách lokalit prodiskutovali všechny návrhy na úpravy zeleně, které členové předložili. Shodli jsme se na výběru těch nejdůležitějších a na způsobu realizace a připravili z nich koncepční materiál "Návrh na řešení zeleně v zájmových lokalitách". Ten v říjnu rada města projednala a zařadila jako přílohu do Fondu projektů pro rok 2020. V rozpočtu města na letošní rok je také poprvé vyčleněn speciální paragraf s financemi na tato opatření.

Trvalky v Telči trvale?

Nejviditelnější z iniciativ komise je nyní určitě trvalková výsadba, která měla v loňském roce svou premiéru v ulici Na Hrázi. Byl to takový první pokus, neboť prostředí tam není úplně příznivé, místy je velmi málo zeminy a tím i málo vláhy, v zimě neprospívá ani posypová sůl. Rostliny se však chytly a již vloni krásně kvetly. Za rok zesílily a dnes je můžete obdivovat v plném květu. A co víc - letos se dle koncepce výsadba rozšířila i do ulice 9. května. Opět díky spolupráci Služeb Telč, jejichž pracovníci výsadbu provedli, s Ondřejem a Monikou Semotánovými, kteří trvalky vybírali a navrhovali jejich rozmístění. Zbývá již jen zakrytí štěrkovým mulčem, který drží vláhu a brání plevelům. Květiny budou během roku střídavě kvést a věříme, že také zde potěší obyvatele ulice i kolemjdoucí. Není vyloučeno, že se ještě někde v Telči podobně zajímavě "ozeleněná" místa objeví.

A co dál?

Trvalky však nejsou jediné z modernějších trendů v zeleni, které by chtěla komise do Telče přivést. Důležité je však vždy zohledňovat místní podmínky a sledovat zkušenosti z jiných obcí. Proto během května navštívíme jihlavský magistrát, kde se s kolegy z komise budeme ptát mj. na zkušenosti s přizpůsobením sečí podle využití pozemku, na květnaté louky ve městě, ale i na to jak v praxi funguje horkovodní plečka namísto používání roundupu.

Oslednice a Romantika

Další materiál, který komise předložila radě města je "Návrh obnovy lokality Oslednice a Romantika". Rada tento koncept, který za komisi zpracovala Ester Ekrtová, v únoru schválila a nyní se bude o návrhu obnovy lokalit jednat s Lesním družstvem Borovná, které zde hospodaří. Vzhledem k napadení smrků kůrovcem je nutné neprodleně řešit, jak bude lokalita nadále udržována a jakými druhy stromů dosazována. Zda to bude dále hospodářský les nebo zda bude využito současného stavu a budeme směřovat spíše k lesoparku, a to i se zohledněním toho, že v současné době zde již rekreační funkce zřejmě převažuje.

Členové komise podporují využití území formou lesoparku a nabízejí, že zpracují základní návrh pro péči a směřování území s konkrétními návrhy na opatření. Vzhledem ke kůrovcové kalamitě a poškození porostů je nyní ideální doba na změnu způsobu hospodaření na kategorii les zvláštního určení, což by umožnilo realizaci předložených návrhů a výrazně pozvedlo rekreační funkci v lokalitě. Koncept obsahuje návrhy na úpravu stávajícího porostu, dosadbu stromů, zakládání nebo úpravu alejí či stromořadí, ale i stezek a také mobiliář (lavičky, stoly, hrací prvky, třeba i s využitím padlého dřeva, obnova ohniště a další).

Jiří Pykal, zastupitel a člen komise ŽP za SPT