Zprávy z komise pro památky a územní rozvoj

20.06.2020

Jedním z hlavních bodů jednání je každoročně rozdělení státní podpory z Programu regenerace. Letošní kvóta činí pro městskou památkovou rezervaci 800 tisíc a pro městskou památkovou zónu Staré Město 200 tisíc Kč. Po posouzení všech žádostí (záměr obnovy, fotodokumentace, náklady, možnost rozdělení do etap) jsme jako obvykle upřednostnili soukromé majitele nemovitostí. Pouze v případě, že by se před podáním někdo ze žadatelů rozhodl akci nerealizovat, bývá příslušná částka přidělena na objekty města.

Dále jsme projednávali "Zpracování podrobné studie řešící revitalizaci bývalého zimního stadionu". Návrh zadání připravil ORÚP a komise řešila klíčové požadavky, parametry a soulad s minulými usneseními komise. Členové se shodli, že bude osloveno min. 5 architektonických kanceláří a jejich výběr rovněž projedná komise. Ta požaduje vypracovat 2 varianty (pozemní parkoviště a parkovací dům) a možnost využít prvky aktivit, které navrhovali občané v předchozí anketě (vodní prvky, skatepark, dětské herní prvky, bufet + WC, malý přírodní amfiteátr, jedlý park, pikniková loučka, bosostezka). Součástí bude rovněž celkový rozpočet investičních nákladů. Dle zadání bude studie sloužit pro další diskusi k využití a obnově tohoto území.

Na programu byla i Metodika prodeje pozemků v lokalitě Dačická. Rada města však před jednáním komise rozhodla, že metodiku má nejprve připravit ORÚP a ta půjde do komise až po projednání radou. Probírali jsme, jak k prodeji stavebních parcel přistupují v Jemnici, Dačicích či Kralicích nad Oslavou dle různých priorit měst.

Pokračovala také diskuse k řešení veřejného prostoru vč. vyjádření ORÚP k vyhláškám, nařízením a tržním řádům z Berouna, Třeboně a Znojma a možnosti jejich využití v Telči (reklamní plochy, průchodnost loubí a chodníků).

Jiří Pykal, předseda komise