Postřehy z červnového zastupitelstva

23.07.2021

Po úvodu vždy následuje Zpráva o činnosti rady města s prostorem pro otázky. Zeptali jsme se jak budou letos probíhat Prázdniny v Telči. Starosta informoval, že se budou řídit platnými opatřeními, koncerty se uskuteční na nádvoří zámku a pouze stánků s občerstvením bude o dva méně. Na dotaz ke konkursu na místo ředitele ZŠ Hradecká sdělil, že výběrová komise doporučila a rada schválila novým ředitelem PhDr. Libora Sovu. Další otázka směřovala na mimosoudní jednání se společností RED BERRY, která budovala nové hřiště na Hradecké. Tajemník sdělil, že město vůči této firmě přihlásilo pohledávky ve výši více než 8 milionů korun (smluvní pokuty za prodlení s dokončením, za neodstranění vad a také náklady na odstranění vad). Město se domáhá svých pohledávek soudně a soud opakovaně strany vyzývá k mimosoudnímu jednání a dohodě. Do insolvenčního řízení jsou přihlášeny pohledávky ve výši cca 36 mil. Kč a zajištěných pohledávek je pouze zlomek, proto je pravděpodobné, že ikdyby město soudní spor vyhrálo, tak by pohledávka nebyla uspokojena.

Po krátké diskusi všichni zastupitelé jednohlasně schválili dar ve výši 100 tis. Kč obci Moravská Nová Ves na zmírnění škod po ničivém tornádu z 24. června. Kromě toho posílají do oblasti dalších celkem 50 tis. Kč i městské společnosti Služby Telč a Statek Telč. Velké poděkování patří rovněž všem občanům, kteří se jakkoli do pomoci lidem na Moravě zapojili.

Koncesionář, společnost H+H Technika, požádal o prominutí nájemného zimního stadionu ve výši 60 500 Kč z důvodu pandemie Covid 19. Vzhledem k tomu, že město již dříve obdobně prominulo část nájemného i jiným žadatelům, bylo na místě podpořit i tuto žádost. V diskusi jsme však vznesli, že by bylo férové, kdyby koncesionář obdobně odpustil nájemné také podnájemci, tedy hokejové akademii.

Panský dvůr Telč (PDT) představil nový harmonogram a novou studii řešení projektu rozvoje a revitalizace území. Vzhledem k tomu, že nový harmonogram není v souladu s dodatkem smlouvy odsouhlasené v prosinci (rozdílná etapizace a nově i začlenění objektu sýpky), je nutné vytvořit nový dodatek smlouvy a tak zastupitelé tento bod vzali pouze na vědomí. Jednatel PDT předpokládá, že smlouvy stihnou upravit do září.

Jiří Pykal