Darování nemovitosti – jak na to a co když chci dar odvolat?

02.11.2021

Nedílnou součástí mé advokátní praxe je dokumentace k převodu nemovitostí, většinou jde o kupní smlouvy. Ale co když chci nemovitost darovat dětem či vnoučatům? Jak postupovat, aby zůstala zachována jistota dožití v nemovitosti, a jsou mi obdarovaní povinni pomáhat? A co dělat, když si obdarovaní daru neváží nebo pokud se dostanu do finanční nouze?

Darování je bezúplatný převod z dárce na obdarovaného. Vždy, když chce dárce zůstat v darované nemovitosti bydlet nebo ji užívat rekreačně, doporučuji zřídit k nemovitosti věcné břemeno - služebnost doživotního bydlení a užívání. Obvykle specifikuji i jak se budou hradit náklady na energie, kdo bude brát užitky, plody ze zahrady a jak jsou obdarovaní zavázáni dárci pomocí ve stáří.

Může se stát ledacos, tudíž se zabývám i situacemi, kdy si dárce přeje dar odvolat. Obecně lze dar odvolat pro nevděk obdarovaného či pro nouzi dárce. Odvolání daru pro nouzi přichází v úvahu v situaci, kdy se dárce dostane do takové nouze, že nemá prostředky na svou nutnou výživu nebo na nutnou výživu osoby, kterou je povinen živit. Pak může požadovat vrácení daru zpět nebo požadovat úhradu jeho obvyklé hodnoty. Odvolání daru pro nevděk může nastat v okamžiku, kdy se obdarovaný chová k dárci nevděčně, tedy když ublíží dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně poruší dobré mravy. Tím je např. spáchání trestného činu vůči dárci, urážení dárce, trvající nezájem vůči dárci apod. Dárce pak musí odvolat dar do 1 roku od chvíle, kdy obdarovaný dárci ublížil nebo do 1 roku od chvíle, kdy se dárce dozvěděl o důvodu pro odvolání daru. Vzhledem k tomu, že k vrácení daru nedochází dobrovolně, je třeba obdarovaného o vrácení daru žalovat u soudu. Často v průběhu jednání dochází k napravení pošramocených vztahů mezi dárcem a obdarovaným a smírnému řešení v rodině.

Petra Kujínek Polodnová