Budoucnost lokality bývalého zimního stadionu

18.06.2023

Většina občanů Telče pozorně sleduje vývoj v lokalitě "starého zimáku". Nyní jsme ve fázi dokončování projektu a přípravy podkladů pro žádost o dotaci. Myslím si, že kvalita tohoto projektu je mimořádná a že k dobrému výsledku přispělo jak zapojení veřejnosti, tak mnohaletá diskuse zastupitelů a vedení města, kdy zaznělo mnoho vizí a různých argumentů. Nakonec se podařilo dosáhnout kompromisu, který bude realizovatelný a funkční a díky přístupu a citlivosti projektanta i esteticky velmi hodnotný.

Když to zjednoduším, logicky se střetávaly postoje, které požadovaly parkoviště nejlépe na celé ploše s požadavky na jiné využití a maximální parkovou úpravu. A do toho pak ještě přišlo stanovisko dotčeného orgánu, které z hlediska dopravní bezpečnosti požaduje při velké kapacitě parkoviště vybudování odbočovacího pruhu pro příjezd z Hradecké ulice, což není prostorově možné. Aktuálních cca sto parkovacích míst však bude možné zrealizovat.

To jistě uspokojí řadu rezidentů z náměstí a pro další můžeme hledat kapacity třeba na parkovišti u Motorpalu. Můj názor je, že bychom jednoho dne měli všichni dospět do bodu, kdy přestaneme budovat města pro auta a budeme více dbát na lidi, kteří v nich žijí. Další místa pro parkování turistů jsou a spíše se zaměřme na jejich chytré propojení a využití během sezóny. Např. na centrálním parkoviště jsou ještě nějaké rezervy, nabízí se prostory na bývalém autobusového nádraží a taktéž je to příležitost zamyslet se jak v době prázdnin zpřístupnit parkování v prostoru mezi školami na Hradecké.

O lokalitu "starého zimáku" se intenzivně zajímám již od roku 2014, kdy jsme si do volebního programu napsali "Koncepčně řešit budoucí využití ploch se zapojením občanů do diskuse (např. dosluhující zimní stadion)". Krátce po volbách, kdy jsem se stal zastupitelem za Společně pro Telč – Piráti a Zelení, zastupitelstvo rozhodlo o výstavbě nového zimního stadionu. Neváhal jsem a začal proto jednat s tehdejším starostou města, Romanem Fabešem, zda by bylo možné do řešení budoucnosti této urbanisticky velmi významné lokality zapojit i veřejnost. Přesto, že jsme tehdy byli v opozici, pan starosta souhlasil a v roce 2015 vyhlásil anketu "Pojďte řešit bývalý zimák". Osmnáct občanů tehdy předložilo svým jménem návrhy jak by měla lokalita vypadat a jaké funkce a prvky obsahovat. Nejčastěji bylo zmiňováno parkoviště a park, dále skatepark/bikepark, bufet + WC, ale i vodní a různé parkové prvky, a mj. také amfiteátr. V roce 2016 proběhla s účastníky ankety nad návrhy beseda.

Poté se lokalitou zabývali studenti na mezinárodním workshopu Scola Telcz pod vedením profesorů Masarykovy univerzity v Brně, Českého vysokého učení technického v Praze a Univerzity v rakouském Kremsu. Účastníci brali v potaz výsledky ankety a přicházeli s dalšími nápady (např. nutnost odstranit betonovou plochu a navážku, zbudovat park a parkovací dům, třeba z průhledové oceli).

Koncem roku 2018 zastupitelé schválili Fond projektů 2019, který obsahoval pořízení Studie revitalizace areálu bývalého zimního stadionu s tím, že zadání připraví komise rady města pro památky a územní rozvoj, resp. Komise regenerace, které jsem v letech 2018 – 2022 předsedal (přesto, že naše uskupení nemělo zastoupení v radě města) byla názorově pestrá, neboť členové jsou nominováni všemi politickými uskupeními v zastupitelstvu a z řad odborníků. Komise tedy zformulovala zadání pro zpracování studie: využít návrhů z ankety, odstranit betonovou bývalou ledovou plochu příp. pracovat s jejím úplným či částečným ponecháním, demolice technického zázemí stadionu, zachovat hodnotný objekt konírny (bývalé šatny) a parkoviště ve variantě pozemní či v kombinaci s parkovacím domem.

V roce 2021 byli zastupitelé seznámeni s výsledky studie, kdy projektanti předložili 6 variant. Parkování na celé ploše a organické tvary parkovacích domů tehdy nezaujaly a bylo doporučeno s návrhy dále pracovat, principiálně plochu nerozbíjet a soustředit parkování v jedné části a větší plochu zeleně v jiné. V roce 2022 Komise regenerace specifikovala princip velké plochy se zelení a menší pro pozemní parkování a taktéž s možným využitím objektu bývalé konírny jako kulturní a volnočasové centrum. Následně měla nově předložená vizualizace projektanta Ondřeje Semotána velmi kladný ohlas, jak po stránce estetické, tak funkční i rozvržení území a bylo konstatováno, že je v souladu se závěry komise.

V květnu 2022 jsem v Lannerově domě uspořádal hojně navštívené setkání s veřejností s podtitulem "Jak šel čas s lokalitou bývalého zimního stadionu" za účasti přednášejících odborníků Jiřího Bláhy (ÚTAM AV ČR, v.v.i.) a Jiřího Neuberta (NPÚ ÚOP v Telči). Přítomné jsem seznámil s vývojem názoru na místo od doby, kdy zde starý zimní stadion skončil a vysvětlil jak historii projednávání mezi zastupiteli, tak zadání od vedení města, které je úzce spjato se snahou, aby na telčském náměstí bylo aut co nejméně. Promítl jsem i aktuální vizualizace, které kromě parkoviště představily i "zelené" veřejné prostranství, vodní prvky, malý přírodní amfiteátr pro příležitostná rodinná či folklorní vystoupení a adaptaci bývalé konírny, o kterou projevil zájem soubor Podjavořičan. Závěrečná diskuze byla velmi živá a podnětná, zaznívaly i poměrně hlasité názory, které si zde parkoviště nepřály vůbec.

Aktuální Fond projektů 2023 nadále pracuje s revitalizací ploch, řešením parkové úpravy a prostor pro kulturní a volnočasové aktivity a s využitím a zakomponováním objektu bývalé konírny do celkové revitalizace území. Probíhá zpracování dokumentace revitalizace a zadání pro pro projektovou dokumentaci rekonstrukce konírny a sledují se možné dotační tituly, o které by bylo možné zažádat.

V úvodu návrhu, který jsem sám před 8 lety podával do ankety "Pojďte řešit bývalý zimák" jsem měl napsáno "Areál bývalého zimního stadionu v Telči je poslední možnou rozvojovou lokalitu v Telči, která se nachází přímo v centru města, proto si zasluhuje mimořádnou pozornost. Navrhuji využití hlavně pro společenské, relaxační a pohybové aktivity a k posílení sounáležitosti a pospolitého života místní komunity." Myslím si, že to platí stále.

Jiří Pykal, místostarosta města