3. zastupitelský klub aneb ptejte se nás na co chcete...

08.04.2019

...my co budeme vědět odpovíme :)

Ano,

je to opět tu! Rádi se s Vámi setkáme, vyslechneme Vás a také s Vámi probereme program nadcházejícího zastupitelstva. 

Zveme Vás na náš třetí zastupitelský klub pro veřejnost - v pátek 12. dubna nás najdete od 17 hodin na radnici, v prvním patře v místnosti č. 4 (stačí vyjít po schodech nahoru a vejít do prosklených dveří naproti schodišti). Setkání je otevřené i komukoli z veřejnosti. Pozvěte i své přátele a známé, třeba na facebooku.

Těšíme se na Vás!

Hanka, Helča, Jirka, Petr, Peťa

PROGRAM JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 15. DUBNA (od 16 hodin v Konírně Státního zámku Telč):

1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZM - konstatování, zda je ZM schopno se usnášet
2) Schválení programu jednání ZM
3) Volba ověřovatelů zápisu (dva členové ZM)
4) Informace o ověření zápisu z 3. zasedání ZM
5) Zpráva o činnosti rady města (7. - 11. schůze)
6) Závěrečný účet města, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Telče za rok 2018
7) Schválení účetní závěrky města Telče ke dni 31.12.2018
8) Rozpočtové opatření - rozdělení peněžního zůstatku za rok 2018
9) Rozpočtové opatření - odkup pozemků Dačická
10) Nabytí pozemků - pozemková parcela č. 756/20 a 756/43 v obci a k. ú. Telč z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví Města Telče
11) Kraj Vysočina - darovací smlouva
12) Založení Společenství vlastníků jednotek pro dům Špitální č.p. 246 Telč -Staré Město
13) Žádost o navýšení rozpočtu odboru kultury na předfinancování projektu FMP Historické slavnosti 2019
14) Dotace pro sportovní organizovanou mládež na rok 2019
15) Zajištění financování investičních akcí města Telče pro rok 2019
16) Návrh rozdělení příspěvků na obnovu památek v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2019 a návrh žádostí z rezervy Programu regenerace 2019
17) Zapojení města Telče do přeshraničního projektu
18) Schválení bezúplatného převodu pozemků
19) Rozprava
20) Souhrn přijatých usnesení
21) Závěr