Vyhodnocení Ankety spokojenosti občanů

18.07.2022

Zastupitelský klub pro veřejnost, který jsme svolali na 23.6. do salonku restaurace Zach měl jediné téma - prezentaci výsledků "Ankety spokojenosti občanů města Telče 2022". Přesto, anebo spíše právě proto, se diskuse s občany protáhla na několik hodin. Promítli jsme přehledné grafy, vypíchli nejčetnější odpovědi a hlavně srovnávali s výsledky stejného průzkumu, který jsme prováděli v roce 2018. Během letošního května se nám sešlo 207 vyplněných archů, návratnost je tedy 10,35 %. Ještě jednou děkujeme všem, kdo věnovali svůj čas vyplnění dotazníku.

Na úvodní dotaz Jak se Vám ve městě žije? většina respondentů odpověděla, že spíše dobře a ani dobře ani špatně a oproti roku 2018 jsme zaznamenali výrazný pokles u odpovědi velmi špatně. Další otázky směřovaly k hodnocení prostředí a služeb ve městě. U pracovních příležitostí se vnímání zhoršilo (drtivě převládá hodnocení spíše špatně a velmi špatně), u příležitostí pro podnikání je však zlepšující posun ke středu a pokles odpovědí velmi špatně. Dostupnost bydlení je opět hodnocena spíše negativně a naopak kulturní a sportovní vyžití jako spíše dobře, což je zcela totožný výsledek jako před 4 lety.

Úroveň zdravotní péče je hodnocena stejně jako v roce 2018, tedy spíše dobře, avšak její dostupnost je nyní hodnocena mnohem hůře, převládá spíše špatně a velmi špatně. U fungování škol převládá spíše dobře a velmi dobře - u základních je hodnocení stejné, u mateřských mírné zhoršení. U možností nakupování se vnímání zhoršilo a převládá spíše špatně a velmi špatně.

U množství a kvality zeleně došlo k mírnému zlepšení, převládá odpověď spíše dobře a velmi dobře. Možnosti parkování jsou kolem středu, nicméně došlo k mírnému zhoršení. Vnímání mezilidské vztahů se mírně zlepšilo, kdy převládá odpověď ani dobře ani špatně a spíše dobře. Dostupnost úřadů je hodnocena stejně jako v roce 2018 (převládá spíše dobře a ani dobře ani špatně), ale nastal pozitivní posun v komunikaci úřadů.

Jako nejpalčivější problémy tedy hodnotí občané pracovní příležitosti, dostupnost bydlení, dostupnost zdravotní péče a možnosti nakupování. Nejenže to potvrzuje obdobné závěry z ankety roku 2018, ale za 4 roky došlo ve vnímání ještě k posunu k horšímu. Tyto body opět zařadíme mezi největší priority v našem programu a budeme na ně myslet při rozhodování a každoroční tvorbě rozpočtu města a fondu projektů.

A jak občané odpovídali na další otázky v anketě? Na pokračování se můžete těšit v příštím čísle TL.

Jiří Pykal