Na čem by měly pracovat komise rady města

02.03.2019

Začátkem roku schválila rada města nominace našich zástupců do komisí Rady města Telče. Vzhledem ke zkušenostem z minulého volebního období, kdy zdaleka ne všechny komise pracovaly stejně aktivně, jsme navrhli, aby se schůze komisí konaly alespoň dvakrát ročně a pozvánky byly zasílány všem zastupitelům (nejen členům komise), a ti se jich mohli i účastnit. Zároveň jsme požadovali, aby byly zápisy z těchto jednání zasílány všem zastupitelům, což by mělo pomoci k větší informovanosti jak o činnostech jednotlivých komisí, tak i o závěrech, ke kterým dospěly. Naše návrhy na činnost jednotlivých komisí a jména našich zástupců vč. e-mailových kontaktů se můžete dočíst níže. 

Budeme rádi, když se na naše zástupce budete obracet s jakýmikoli dotazy, návrhy či připomínkami, které se budou týkat dané problematiky. Případně napište na info@spolecneprotelc.cz a my email doručíme příslušnému adresátovi.

KOMISE PRO DOPRAVU

Mgr. Jaromír Nosek, nosek@advokatnosek.cz

Návrh činnosti: vyhodnocování a připomínkování zásadních změn dopravního značení, plánovaných uzavírek a dopravního omezení; připomínkování návrhu zajištění alternativní dopravní obslužnosti spádových obcí; revize stávajícího dopravního značení a návrhy změn; vyznačení nebezpečných míst a osvěta; zajištění kvalitní dopravní výchovy na ZŠ , včetně vybudování dopravního hřiště; bezbariérové chodníky a přístupy do veřejných budov, nedovolené parkování na zeleni; sledovat vliv po instalaci měřičů na překračování rychlosti a dle toho příp. návrh dalších opatření.

KOMISE PRO KULTURU A CESTOVNÍ RUCH

Aleš Wimmer, aleswimmer@seznam.cz

Návrh činnosti: vyhodnotit každoročně pořádané akce, zejména města, ale i soukromé (co by šlo zlepšit, oživit novými nápady, příp. zda něco vypustit); stávající harmonogram akcí příp. doplnit i o potenciální další, které by mohly být pořádány městem; kvalita trhů na náměstí; vyjádřit se v souvislosti s připravovanou studií na využití již brzy bývalého domova pro seniory na St. Městě pro účely muzea, Muzejního spolku atd.

KOMISE PRO SOCIÁLNÍ VĚCI, ZAMĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ

Mgr. Petra Kujínek Polodnová, kujinek.polodnova@gmail.com

Návrh činnosti: připravit přehled městských nemovitostí, které by byly vhodné pro využití podnikateli se zřetelem na nejvíce chybějící služby ve městě; připravit přehled vhodných volných pozemků pro případné zájemce o podnikání ve městě; vytipování vhodných městských nevyužívaných objektů vhodných pro sociální bydlení -> budoucí rekonstrukce a městské pronájmy (rozšíření bytového fondu); sjednocení postupu úřednic OSPOD jako opatrovníka nezletilých před soudem; nastavení podmínek pro nový domov důchodců.

KOMISE PRO REGENERACI MPR A MPZ A SPRÁVU PAMÁTKY UNESCO, STAVEBNÍ A ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Ing. Jiří Pykal, pykaljiri@centrum.cz

Návrh činnosti: více se věnovat stavebnímu a územnímu rozvoji (dosud se spíše jen rozdělovali prostředky na regeneraci MPR a MPZ); zapojit komisi do koncepčního řešení připravovaných ploch; zapojení komise do řešení plochy bývalého zimního stadionu; připravit vzdělávací seminář pro zastupitele a členy komise - na téma urbanismus, územní plánování a rozvoj; diskuse o potřebnosti a podobě regulačních plánů v nově připravovaných lokalitách; komisi využívat pro posuzování a připomínkování územních studií a při přípravě větších investičních záměrů; komise by mohla navrhnout způsob rozšíření bytového fondu (nová výstavba/rekonstrukce stávajících objektů) - mohla by vzniknout koncepce.

KOMISE PRO SPORT A VOLNÝ ČAS

Ing. Milan Maleček, mc.malda@seznam.cz

Návrh činnosti: zpracovat dlouhodobější koncepci rozvoje všech druhů sportu v Telči a příp. i strategii jejich podpory; zhodnocení stávajícího systému rozdělování prostředků na podporu sportovních organizací a návrh jeho vylepšení; dbát na to, aby bylo zajištěno bruslení na zimním stadionu pro veřejnost min. dle smluvně vymezených tří hodin týdně, a to zejména o svátcích a zimních a jarních prázdninách, a ne v extrémních časech; inventura stavu dětských hřišť vč. funkčnosti oplocení a příp. požadavky na nápravu, doplnění zelení, příp. i zastínění; pro webové stránky města připravit přehlednou nabídku jednotlivých sportovních aktivit pro občany (jaká sportoviště se dají ve městě využívat, kdy se konají turnaje či pravidelná cvičení).

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pavel Dvořák, paveltelc@volny.cz; Ing. Jiří Pykal, pykaljiri@centrum.cz; Ing. Ondřej Semotán, o.semotan@email.cz, RNDr. Ester Ekrtová Ph.D., ester.hofhanzlova@centrum.cz

Návrh činnosti: připravit novou koncepci městské zeleně (zohlednit moderní trendy v městské zeleni); kvetoucí plochy s nízkými náklady na údržbu, trvalky; výběr vhodných druhů stromů a keřů (velikostí, ale i jejich požadavky); podpora využívání dešťové vody (např. zahradní nádrže); další rozvíjení odpadového hospodářství.

KOMISE PRO ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

Mgr. Helena Tomíšková, helca1@seznam.cz

Návrh činnosti: připravit program podpory osobního rozvoje učitelů (supervize, komunikační školení apod.); ověřování kvality škol (dotazníky mezi učiteli, rodiči i žáky); podpora ředitelů k motivaci učitelů na zlepšování kvality a atraktivity výuky.

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ŘEŠENÍ SYSTÉMU PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ A VJEZDU NA NÁMĚSTÍ

Ing. Petr Vařbuchta, Petr.Varbuchta@seznam.cz

Návrh činnosti: zmapování všech dostupných ploch pro parkování v jednotlivých částech města vč. kapacity a vytížení (vždy stav v sezóně a mimo sezónu) - jak aktuální plochy pro parkování, tak ty co jsou plánované např. revitalizacích sídlišť, či u nádraží + vytipování potenciálně vhodných nových ploch; návrh informačního navigačního systému (infocedulí s mapkou všech park. míst ve městě na každé parkoviště + na IC na radnici); optimalizace stávajících pravidel vjezdu a parkování na náměstí po vyhodnocení 2 let provozu; technické vybavení dozoru vjezdu na náměstí (optická závora, čtečka SPZ); SWOT analýza, porovnání finanční náročnosti a legislativní požadavky - pro min. varianty personálního dozoru vjezdu a parkování na náměstí - městská policie, sdílená městská policie, agentura, posílení dozoru dalším zaměstnancem radnice; příprava podkladů pro informační schůzku s obyvateli a podnikateli z náměstí (2Q/2019), účast a diskuse na schůzce.